Stránka aktualizována 20. 2. 2024

Rozhodnutí krajského soudu o zamítnutí věřitelského insolvenčního návrhu

Krajský soud v Ústí nad Labem v pátek 16. února 2024 zveřejnil rozhodnutí o zamítnutí věřitelského insolvenčního návrhu, kterým se společnost LitFin SPV 3 s.r.o. domáhala prohlášení úpadku společnosti Kolibřík Energie. Společnost Kolibřík Energie tak prokázala, že podání insolvenčního návrhu bylo neoprávněné.

Společnost LitFin SPV 3 s.r.o. podala věřitelský insolvenční návrh v říjnu 2023, navzdory tomu, že jí přihlášené pohledávky jsou předmětem probíhajících soudních sporů a neexistuje jediný pravomocný rozsudek, který by jejich existenci či oprávněnost potvrzoval. Navíc i insolvenční soud v rozhodnutí uznal, že obrana společnosti Kolibřík Energie a.s. v těchto řízeních je logická, věcná a stojí na právně relevantních důvodech.

Společnost Kolibřík Energie považovala zahájení insolvenčního řízení od počátku za účelové a šikanózní. Současně je přesvědčena, že se jednalo o záměrné zneužití institutu věřitelského insolvenčního návrhu, jehož snahou bylo vyhnout se povinnosti zaplatit vysoké soudní poplatky za zjevně nejisté žaloby, jejichž podání společnost LitFin SPV 3 s.r.o. dlouhodobě avizuje.

Předmětným rozhodnutím tak dal insolvenční soud společnosti Kolibřík Energie za pravdu.

Proti případným dalším uplatňovaným nárokům se společnost Kolibřík Energie bude nadále aktivně bránit a současně je připravena bývalým zákazníkům a veřejnosti zpřístupnit veškeré informace prokazující účelovost jednání spolku Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. a jeho zneužití energetické krize k vlastnímu prospěchu na úkor zákazníků.

Vyjádření ze dne 29. 12. 2021

Vyjádření společnosti Kolibřík Energie a.s. k příčinám a okolnostem ukončení dodávek energií v říjnu 2021

Společnost Kolibřík Energie a.s. považuje za nutné vrátit se k ukončení dodávek energií v říjnu 2021 a poskytnout bližší informace k příčinám a okolnostem tohoto ukončení.

Až dosud jsme byli přesvědčeni, že by taková objektivní analýza měla být součástí dohody s naším partnerem, spolkem Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z.s., který projekt Skautská energie organizoval. Poté, co Junák odmítl naše návrhy a na svých stránkách zveřejnil podrobný, leč velmi zkreslený a neúplný popis vývoje celého případu, chceme nabídnout veřejnosti náš pohled na příčiny a okolnosti, které nás vedly k ukončení dodávek energií v říjnu 2021:

  1. Velkoobchodní cena energií vzrostla v roce 2021 způsobem, který nemá v historii obdoby a který žádnému dodavateli neumožňoval zachovat cenové podmínky z roku 2020. V důsledku tohoto nepředvídatelného cenového vývoje, který pokládáme za exemplární případ vyšší moci srovnatelný se zemětřeseními nebo povodněmi, neměla společnost Kolibřík Energie a.s. jako neziskový komunitní dodavatel možnost zajistit dodávky elektřiny a plynu za sjednaných podmínek. A to přesto, že vždy uplatňovala nespekulativní, konzervativní nákupní strategii.

  2. Od června až do října 2021 proto společnost Kolibřík Energie a.s. usilovala u Junáka o to dosáhnout řešení nastupující krize. Nebylo sice možné zachovat původní podmínky dodávek, nicméně stále existovala reálná možnost negativní důsledky vývoje na energetických trzích pro odběratele minimalizovat a především, předejít ukončení dodávek a režimu DPI. Ačkoliv pro naši společnost představovalo pokračování v dodávkách denní ztrátu v řádu statisíců korun, posléze pak dokonce milionů, byli jsme s podporou mateřské společnosti připraveni tuto ztrátu po nezbytnou dobu nést, a to právě proto, abychom předešli režimu DPI. Chceme tady zdůraznit, že celý projekt Skautské energie představuje pro naši společnost, resp. i pro celou skupinu projekt vysoce ztrátový a jakékoliv spekulace, že ukončení dodávek bylo pro nás výhodné a že na něm kdokoliv vydělal, jsou zcela absurdní a zcela mimo ekonomickou realitu.

  3. Naše společnost byla při hledání řešení zásadním způsobem limitována smlouvou s Junákem, která jí zakazovala přímou komunikaci se zákazníky. Všechny naše návrhy jsme tak vždy museli směřovat na vedení Junáka, které o nich rozhodovalo. Rozhodovalo současně i o tom, jakou formou s nimi seznámí účastníky projektu a zda vůbec jim umožní o variantách řešení spolurozhodovat.

  4. Společnost Kolibřík Energie a.s. v průběhu uvedených jednání do poloviny října postupně předložila vedení Junáka v zásadě všechny možné varianty nového nastavení dodávek od spotových produktů, přes ceníkové ceny až po ceny pevné, pracovala s variantami smluv na dobu určitou (na 1, 2 i 3 roky) i neurčitou s možností volného odchodu zákazníků.Byla nabízena i možnost, že by zákazníky převzala mateřská společnost, aby do budoucna měl projekt finančně silnějšího partnera a současně se pracovalo i s variantou, že zákazníky převezme jiný, Junákem vybraný dodavatel. Bohužel byly návrhy naší společnosti opakovaně odmítány. Opakovaně ztroskotávaly i pokusy Junáka o výběr jiného dodavatele. 13. října nám Junák oznámil rozhodnutí, že si vybral nového dodavatele Yello a požádal nás o převod všech klientů k tomuto dodavateli. Byli jsme připraveni poskytnout maximální součinnost k převodu klientů. Nicméně Junák po 2 dnech tuto variantu bez náhrady zrušil. Následně jsme tak byli donuceni k ukončení dodávek (jiný postup by již například ohrozil řádné zúčtování záloh a vrácení přeplatků).
    Podrobnou chronologii vývoje jednání a našich cenových návrhů najdete zde.

  5. I s odstupem více než dvou měsíců hodnotíme náš postup jako konstruktivní. Učinili jsme všechno pro to, aby byl projekt zachráněn a zákazníci se neocitli v DPI. Bylo to vedení Junáka, kdo odmítl levnější nabídky od nás i jiných dodavatelů a nakonec vybral cenově dražší variantu.

    Porovnání cenových nabídek Kolibřík energie / ARMEX ENERGY oproti nově zvoleným dodavatelům naleznete zde.

  6. Rozumíme tomu, že i pro vedení Junáka bylo rozhodování velmi obtížné, neboť jsme všichni byli a stále jsme ve zcela mimořádné situaci.V řadě momentů však byly při rozhodování Junáka zjevně zohledněny i jiné faktory, než snaha předejít ukončení dodávek, ochránit účastníky projektu před režimem dodavatele poslední instance a vyjednat pro ně nejlevnější možnou cenu. Rozhodování Junáka ovlivňuje odmítání reflektovat objektivní vývoj na energetických trzích, který představuje zcela zásadní změnu okolností. Později k tomu přistoupilo upřednostnění zájmu na vlastní provizi od nového dodavatele před rychlým a pro zákazníky levnějším řešením, které by odvrátilo režim DPI. V určitém okamžiku jednání se pak dokonce objevila argumentace, že režim dodavatele poslední instance je z hlediska Junáka vhodnější variantou, než dojde k výběru nového dodavatele. Výslednicí všech těchto vlivů byla nemožnost dosažení dohody.

Po důkladném zvážení a vyhodnocení celého případu je zřejmé, že bylo možné předejít ukončení dodávek a přechodu účastníků do režimu dodavatele poslední instance se všemi důsledky z toho plynoucími. Byla zde reálná možnost, že by zákazníci sice měli vyšší než původně sjednané ceny, ale stále ještě ceny významně nižší, než byly ceny v režimu DPI nebo ceny posléze vybrané Junákem. Odpovědnost, za to, že tyto možnosti nebyly realizovány, nese Junák.

Je nám to líto, že vznikly komplikace našim zákazníkům. Přesto nevidíme nic podstatného, co bychom bývali mohli udělat jinak.

Kolibřík Energie a.s.

PŘÍLOHA 1: Chronologie jednání společnosti Kolibřík Energie s vedením projektu „Skautská energie“ o možnostech řešení energetické krize 2021

PŘÍLOHA 2: Porovnání nabídky cen elektřiny a plynu pro Skautskou energii oproti nově zvoleným dodavatelům

Vážení zákazníci Kolibřík Energie,

tímto Vám potvrzujeme, že společnost Kolibřík Energie a.s. pozbyla možnosti dodávat elektřinu a zemní plyn k datu 19. 10. 2021. Od této chvíle dodávky pro Vaše odběrné místo zajišťuje dodavatel poslední instance, to znamená dominantní dodavatel ve Vašem regionu. Ze zákona nyní máte šest měsíců na to, abyste si zajistili nového dodavatele energií, ale vzhledem k tomu, že ceny v tomto režimu jsou na trhu nejvyšší, doporučujeme, abyste si nového dodavatele vybrali co možná nejdříve.

Společnost Kolibřík Energie již začala s finančním vyúčtováním záloh na odběr energie, tj. vracíme je klientům a vypořádáváme přeplatky. Všichni klienti, kteří nereklamovali vyúčtování a přeplatek byl splatný, již nepochybně mají peníze na svých účtech.

Vzhledem k turbulentnímu vývoji na trhu mění mnoho klientů svého dodavatele. Někdy se proto stane, že distribuční společnosti dodají nepřesná data o odběru. Společnost Kolibřík Energie tak vypořádává i řadu Vašich reklamací. Vzhledem k náročnosti procesu se může výjimečně objevit zdržení, za které se omlouváme a prosíme Vás o trpělivost.

Cílem společnosti Kolibřík Energie byla podpora komunit, nikoliv zisk. I proto pro Vás naše mateřská společnost ARMEX GROUP tuto jasně nejlevnější cenu na trhu od samého počátku dotovala. V celkovém součtu jsme vydali desítky milionů korun na podporu dobročinných a obecně prospěšných projektů a také na dotování levné energie pro zákazníky.Většina těchto prostředků směřovala do úspěšného projektu Skautská energie. Podpořili jsme například tisk skautských časopisů, vzdělávání dětí, centra pro matky s dětmi a mnohé další aktivity. Byl to pro nás srdeční projekt a o to více nás mrzí, že energetická krize v Evropě dolehla i na nás a nebudeme tak moci dále v této finanční podpoře pokračovat.

Se zástupci největších partnerských komunit jsme po celou dobu společných projektů jednali férově, otevřeně a korektně. O tíživé situaci, která v energetice nastala, jsme je průběžně informovali a snažili jsme se společně hledat řešení, které by pro zákazníky bylo v této krizové situaci výhodné. Za společnost Kolibřík Energie můžeme garantovat, že jsme nabízeli aktualizované produkty s fixací ceny, stejně jako produkty, které kopírují burzovní cenu (tzv. spotové produkty), které vnímáme s ohledem na současnou situaci jako nejférovější řešení pro zákazníky. Je nám nesmírně líto, že ani intenzivním jednání k dohodě nedošlo, a proto jsme byli nuceni ukončit dodávky.

Po celou dobu existence Kolibříka jsme nakupovali dostatečné množství energie pro naše zákazníky a nikdy jsme nespekulovali s burzovním poklesem cen. Skutečnost je ale taková, že ceny energií vzrostly za poslední měsíce více než pětkrát, a to především kvůli vnějším vlivům, které nemůžeme ani při nejlepší vůli ovlivnit.

Vážení zákazníci, je nám hluboce líto, že Kolibřík nebude pokračovat v dotování koncových cen energií. Ujišťujeme Vás ale, že budeme pokračovat v realizaci komunitních projektů, které i nadále financuje skupina ARMEX GROUP.

Pro zákazníky projektu Skautská energie hledá v současnosti nové řešení realizátor projektu Skautská energie – spolek Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s. S aktuálním stavem se lze seznámit na stránkách www.skautskaenergie.cz.

 

Ostatním zákazníkům je společnost Kolibřík Energie připravena poskytnout pomoc při hledání nového dodavatele prostřednictvím svých dalších obchodních partnerů. V případě zájmu o zajištění dodávek od jiného dodavatele můžete využít možnosti sjednat si novou smlouvu na dodávky např. u společnosti ARMEX ENERGY a.s.

 

Na trhu s energiemi působí již od roku 2005 a v současné době dodává elektřinu nebo zemní plyn více než 55 000 zákazníkům. Patří mezi ně domácnosti, živnostníci, firmy, obce a další instituce.

Více informací ohledně příjmu nových zákazníků

Ostatním zákazníkům je společnost Kolibřík Energie připravena poskytnout pomoc při hledání nového dodavatele prostřednictvím svých dalších obchodních partnerů. V případě zájmu o zajištění dodávek od jiného dodavatele můžete využít možnosti sjednat si novou smlouvu na dodávky např. u společnosti ARMEX ENERGY a.s.

Na trhu s energiemi působí již od roku 2005 a v současné době dodává elektřinu nebo zemní plyn více než 55 000 zákazníkům. Patří mezi ně domácnosti, živnostníci, firmy, obce a další instituce.

Více informací ohledně příjmu nových zákazníků

Doplňující informace

Jakmile obdržíme fakturační data o spotřebě od Vašeho distributora, zašleme Vám standardní závěrečné vyúčtování. Pokud jste zálohy za říjen ještě neuhradili, doporučujeme jejich úhradu, aby nedošlo k nedoplatkům. Trvalé příkazy a budoucí platby si již můžete zrušit. V případě, že jste platili zálohy metodou SIPO, nemusíte z Vaší strany provádět žádné další kroky. Pokyn pro platbu metodou SIPO již nebudeme na Českou poštu zadávat a tím pádem se Vám částka nestrhne.

Společnost Kolibřík Energie již začala s finančním vyúčtováním záloh na odběr energie, tj. vracíme je klientům a vypořádáváme přeplatky. Současně vypořádáváme řadu reklamací ohledně skutečného odběru, který nám nahlásily vůči distribuční společnosti. Vzhledem k náročnosti procesu se proto mohou objevit zdržení, za která se omlouváme a prosíme o trpělivost.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste provedli obratem samoodečet pro Vaše odběrné místo na stránkách Vašeho distributora, a to i v případě, že jste odečet zaslali na e-mail Kolibřík Energie. Využijte odkaz platný pro Vaše distribuční území.

Upozornění: pro případné reklamace a spory si zajistěte fotografii elektroměru / plynoměru (postačí na mobilní telefon) a tuto si uchovejte do příštího vyúčtování. V případě, kdy distributor umožňuje zaslání této fotografie, přiložte ji prosím.

V případě, že Vám došla faktura s přeplatkem a číslo Vašeho účtu není správné, pošlete, prosím, žádost o vrácení přeplatku na správné číslo účtu mailem na info@kolibrikenergie.cz. V textu e-mailu uveďte tyto údaje: jméno, příjmení, telefon, datum narození, správné číslo účtu.

Pokud chcete reklamovat fakturu (např. v situaci, kdy spotřební data, která jsou ve faktuře uvedena, neodpovídají samoodečtu, nebo pokud Vám faktura nepřišla vůbec, případně z jiného důvodu), pošlete nám tuto informaci na reklamace@kolibrik-energie.cz. V textu e-mailu, prosím, uveďte tyto informace: důvod reklamace, jméno a příjmení zákazníka, číslo reklamovaného dokladu. V případě samoodečtu přiložte také fotografii elektroměru / plynoměru.

Pokud Vám byly zálohy strhávány v rámci SIPO, není třeba podnikat žádné kroky. Tyto platby jsme zrušili automaticky a žádné další platby ve prospěch naší společnosti z Vašeho účtu odcházet nebudou.

Dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.

V případě dodávek elektřiny zákazníky dočasně převezmou v institutu dodavatele poslední instance (DPI) společnosti E.ON, Pražská energetika a ČEZ Prodej.

Dodávky plynu zajistí v institutu DPI E.ON, Pražská plynárenská a Innogy. Další informace najdete na stránkách ERÚ.

Veškeré informace o zálohových platbách obdržíte od DPI. Pokud už jste u standardního dodavatele energií, závěrečné vyúčtování by Vám měl dodavatel poslední instance poslat cca do měsíce, kdy u něj skončíte.

Aktuální ceny energií u dodavatele poslední instance najdete na jeho stránkách.

Konečnou fakturu naší společnosti uhradíte způsobem, který máte sjednaný ve smlouvě. Pokud jste měl sjednáno hrazení nedoplatků inkasem a to jste již zrušil, je možné konečnou fakturu uhradit bankovním převodem nebo složenkou. Veškeré platební údaje naleznete v konečném vyúčtování.

Konečné vyúčtování obdržíte do 30 dnů od ukončení smlouvy. Přeplatek bude vyplacen do 14 dnů od vystavení konečné faktury.

Identifikační údaje

Kolibřík Energie a.s.

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín

IČO: 27735001 , DIČ: CZ27735001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2786

Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 2334677002/5500 IBAN: CZ33 5500 0000 0023 3467 7002 BIC kód (SWIFT): RZBCCZPP

Kontakt pro média

press@kolibrik-energie.cz