Nejčastější otázky a odpovědi

Potřebujete poradit? Využijte naši linku 516 777 999. Poradíme.

Náš tým pracovníků Kolibříka je Vám k dispozici.


Hledáte rychlou odpověď na svou otázku? Zkuste to tady.

1. Typové diagramy dodávky - TDD
2. Daň ze zemního plynu
3. Daň z elektřiny
4. Účtování zemního plynu v kWh
5. Plánované odstávky
6. Odečty a platby
7. Distributor a dodavatel
8. Hlášení poruch

1. Typové diagramy dodávky - TDD

Typové diagramy dodávky - TDD

  Typové diagramy pomáhají určit výši předpokládané spotřeby zemního plynu v průběhu roku.

 • vyjadřují modelový průběh spotřeby různých typů odběratelů v čase
 • zohledňují rozdílnou spotřebu v průběhu roku
 • obsahují hodinové číselné řady pro všech 365 (resp. 366) dní v roce
 • byly vytvořeny na základě skutečných měření u reprezentativní skupiny zákazníků
 • jsou vytvářeny nové pro každý kalendářní rok a jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu v ČR
 • přehled jednotlivých tříd TDD a jejich přiřazení podle typu využití odběrného místa je upraveno v příloze č. 11 vyhlášky 365/2009 Sb.

Ekologické daně?

  V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv.

2. Daň ze zemního plynu

Plátcem daně ze zemního plynu je

 • dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli
 • provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

Od daně je osvobozen například plyn určený

 • pro výrobu tepla v domácnostech
 • k výrobě elektřiny
 • jako pohonná hmota pro plavby na vodách
 • v metalurgických procesech či mineralogických postupech

Sazby daně

  jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.

3. Daň z elektřiny

Plátcem daně z elektřiny je

 • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli
 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Od daně je osvobozena

 • ekologicky šetrná
 • vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována)
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně

Sazba daně

  - činí 28,30 Kč/MWh. Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.

4. Účtování zemního plynu v kWh

Jak se počítají a účtují dodávky zemního plynu?

  V souladu s evropskou legislativou účtujeme dodávky zemního plynu v energetických jednotkách (kilowatthodinách - kWh).

  Tento způsob nahradil dřívější účtování v objemových jednotkách (metrech krychlových - m³). Všechny plynárenské společnosti v ČR začaly účtovat dodávky plynu v kWh od 1. dubna 2001.

Přepočet m³ na kWh

  Orientační přepočet je: 1 m³ = 10,55 kWh.

Kilowatthodiny jsou objektivnější

  Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ zemního plynu ze dvou různých zdrojů o rozdílném spalném teple vzniká rozdílné množství energie. Použití energetické jednotky (kWh) místo objemové jednotky (m³) lépe vystihuje množství dodané energie vázané v zemním plynu.

  Více informací naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu. (plynoměr měří v m³)

5. Plánované odstávky

Plánované odstávky - plyn

  O plánovaných odstávkách ve Vašem distribučním území se můžete informovat na níže uvedených odkazech.

 • Pražská plynárenská distribuce, a.s.
 • EON distribuce, a.s.
 • RWE GasNet, s.r.o.
 • Ve smyslu § 25 odst. 3 písm. c) Energetického zákona a § 32 odst. 6 a 7 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, § 59 odst. 1 písm. j) a odst. 5 Energetického zákona a § 15 vyhlášky o pravidlech trhu s plynem , má distribuční společnost povinnost oznámit odběrateli počátek plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny a dobu trvání omezení nebo přerušení.

Plánované odstávky - elektřina

  O plánovaných odstávkách ve Vašem distribučním území se můžete informovat na níže uvedených odkazech.

 • ČEZ distribuce, a.s.
 • EON distribuce, a.s.
 • PRE distribuce, a.s.
 • Ve smyslu § 25 odst. 3 písm. c) Energetického zákona a § 32 odst. 6 a 7 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, § 59 odst. 1 písm. j) a odst. 5 Energetického zákona a § 15 vyhlášky o pravidlech trhu s plynem , má distribuční společnost povinnost oznámit odběrateli počátek plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny a dobu trvání omezení nebo přerušení.

6. Odečty a platby

Odečty a fakturace

  Odečet spotřeby za dodávku elektrické energie a zemního plynu a následná fakturace se realizuje v 12ti měsíčních cyklech.

  Vyúčtování může být zákazníkovi vystavené i dříve než jednou za 12 měsíců, a to v případě:

 • ukončení odběru pro dané odběrné místo
 • změny odběratele na daném odběrném místě
 • na základě žádosti klienta o mimořádný odečet (v případě dodávek plynu vždy k poslednímu dni v měsíci, a to při nahlášení odečtu zákazníkem do 2 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za poplatek stanovený distribuční společností.
 • K 31.12. je tento odečet pro zákazníky zdarma. Nahlášení stavu se provádí prostřednictvím e-mailu na info@kolibrikenergie.cz; v případě dodávek elektřiny pouze k 31.12., a to nahlášením stavu měřidla zákazníkem do 2 pracovních dnů na e-mail info@kolibrikenergie.cz, při hlášení samoodečtu zákazník uvede: číslo měřidla, stav měřidla, EAN/EIC odběrného místa, identifikaci odběratele).

Zálohové platby

  Stanoví se následovně:

 • Nový klient - na základě předpokládaného odběru na dané odběrné místo.
 • Existující klient - na základě skutečně naměřené spotřeby za předcházející fakturační období.

Forma platby

  Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol.

 • Bezhotovostní převod
 • Výhodou této formy platby je pravidelné poukazování plateb ve stejném termínu splatnosti. Klient si převod zřizuje sám prostřednictvím své banky. Je důležité vždy uvádět správný variabilní symbol, který se nachází na rozpise záloh pro dané odběrné místo. Při změně výše záloh je třeba příkaz upravit.
 • SIPO
 • Pokud zákazník žádá hradit zálohové platby prostřednictvím České pošty - SIPO, je potřeba nahlásit spojovací číslo SIPO, a to do 20. dne kalendářního měsíce.
 • Poštovní poukázka
 • V případě využití této formy placení za odběr energie je důležité vždy uvádět variabilní symbol. Výhodou je možnost úhrady na všech pobočkách České pošty, nevýhodou je poplatek za každou poštovní poukázku.
 • Bankovní spojení:

  název účtu - zálohy od ZKZ, typ účtu - běžný účet, měna - CZK, majitel: Kolibřík energie, a.s.

  číslo účtu: 2701103298 / 2010, IBAN: CZ4420100000002701103298, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Vrácení přeplatku z vyúčtovací faktury

  V případě, že částka přeplatku z vyúčtovací faktury nepřesahuje 200,- Kč, se přeplatek započítá v celé výši do dalšího zúčtovacího období. V opačném případě je přeplatek zákazníkovi vrácen způsobem, který si zvolil na smlouvě (pokud není dohodnuto jinak).

7. Distributor a dodavatel


O to, aby Vám doma svítily žárovky, aby hořel plyn ve sporáku a aby šel televizor, se starají dva subjekty na energetickém trhu - distributor a dodavatel.

Distributor

  Stará se o technické věci - o kabely, měřidla, sloupy elektrického vedení, o to, když při bouřce vypadne proud, když námraza strhne vedení, anebo když se někde kope a mění se vedení na plyn. O všechny tyto technické věci se stará distributor.

 • POZOR! Není možné změnit distributora elektřiny ani plynu! Distributoři mají regiony České republiky územně rozdělené a jakkoli byste chtěli, musíte toto rozdělení akceptovat.
 • Nevýhodou je, že distributor nemá konkurenta, a proto nemusí zásadně snižovat svoje ceny (které Vám účtuje za využívání kabelů, resp. potrubí). Všichni platíme distributorovi stejnou částku. Na tomto proto neušetříte! Distribuci musíme platit všichni stejně, bez slev, bez úspory.
 • S distributorem zpravidla nijak nekomunikujete, pouze pokud se jedná o nějakou poruchu na vedení, výpadek nebo o fyzické odpočty spotřeby na Vašich měřičích.
 • V České republice jsou tři hlavní distribuční společnosti pro plyn:

 • RWE GasNet, s.r.o.
 • Pražská plynárenská distribuce, a.s.
 • EON distribuce, a.s.
 • V České republice jsou tři hlavní distribuční společnosti pro elektřinu:

 • PRE distribuce, a.s..
 • ČEZ distribuce, a.s.
 • EON distribuce, a.s.

Dodavatel

  Stará se o to, abyste vůbec mohli elektřinu využívat. Velmi zjednodušeně řečeno: dodavatel dává distributorovi informaci, že řádně platíte a že elektřina může proudit ze sítě k Vám domů.

  Dodavatel je ten, který se stará o správné vyúčtování Vašich plateb, posílá Vám zálohové platební kalendáře a vyúčtování.

  Dodavatelů je v České republice mnoho, konkurují si, a proto mohou (a musí) hýbat s cenami a snaží se, abyste si vybrali právě je.

8. Hlášení poruch

Elektrická energie

  Název distribuční společnosti

  tel. číslo

  flexibilita

  ČEZ distribuce, a.s.

  840 850 860

  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  PRE distribuce, a.s

  1236

  24hodin denně, 7 dní v týdnu

  E.ON distribuce, a.s.

  800 225 577

  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

   

Zemní plyn

  Název distribuční společnosti

  tel. číslo

  flexibilita

  E.ON distribuce, a.s.

  1239

  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  RWE GasNet, s.r.o.

  1239

  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

  1239

  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

   

Kolibřík - dá tu potřebnou energii do života.
Kolibřík přináší štěstí a levnou bezpečnou energii.